maandag, 24 juni 2024

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

 

Doel en Missie van Rotary 

Doel

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk ‘Service above Self’.

Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven.

Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten,

maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis.

 

Missie

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert

goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders.

  

Avenues of Service

De vijf ‘Avenues of Service’, gebaseerd op het doel vanRotary, vormen de filosofische hoeksteen en het

grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld.

1. Clubservice

2. Vocational Service

3. Community Service

4. International Service

5. Youth Service (New Generations)

 

Overige commissies

6. Ledencommissie

7. Programmacommissie

8. Webmaster

9. Rotary Foundation

 

 1. CLUB SERVICE

Dit zijn alle werkzaamheden, in de ruimste zin van het woord, die het goed functioneren van de club bevorderen.

 

2. VOCATIONAL SERVICE

Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere

activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en

beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

 

3. COMMUNITY SERVICE

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren

van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties.

De community gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door een financiële

ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht. dus met hoofd, hart en

handen. Community projecten maken Rotary zichtbaar en bieden promotionele mogelijk-heden.

 

4. INTERNATIONAL SERVICE

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk

betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke

contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation, contactclubs en andere internationale

projecten. Rotarians organiseren ook veel activiteiten op basis van hun hobby in zogenaamde Rotary Fellowships

of op basis van hun beroep of specialiteit in Rotarian Action Groups (RAG’s)

 

 

5. YOUTH SERVICE (NEW GENERATIONS)

Rotary kent diverse jeugdprogramma’s die in 2010 zijn ondergebracht in een vijfde avenue Youth Service, ook

wel omschreven als New Generations. Deze avenue geeft de clubs een stimulans om de jeugd

en jongeren meer en actiever te betrekken in hun serviceprojecten.

Rotary International kent de volgende jeugdprogramma’s:

• Intercontinentale jeugduitwisseling 1 jaar; leeftijd 16 tot 18 jaar

• Uitwisseling van gezin tot gezin 3 tot 6 weken; leeftijd 16 tot 19 jaar

• Zomerkamp 2 tot 4 weken; leeftijd 15 tot 23 jaar

• New Generations Exchange 1 week tot 3 maanden; leeftijd 18 tot 25 jaar

• Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) veelal een weekend; leeftijd 18/20 tot 26 jaar

De eerste drie activiteiten worden door de districten gezamenlijk uitgevoerd via de Stichting MDJC (Multi

District Jeugd Commissie). NGE en RYLA vallen niet onder MDJC maar behoren tot de jeugdactiviteiten

per district. In Nederland kennen we daarnaast nog diverse aanvullingen waarvan de bekendste zijn:

• Vlielandkamp

• Handicamp circa 1 week; leeftijd 15 tot 25 jaar

 

6. LEDENCOMMISSIE

Deze commissie onderzoekt regelmatig de mogelijkheid van vervulling van openstaande classificaties en doet daartoe voorstellen aan het bestuur. Zij stelt een onderzoek in naar de persoon en de zakelijke, sociale en maatschappelijke reputatie van een voorgesteld lid en brengt het resultaat van dat onderzoek ter kennis van het bestuur (art. VII.7, Huishoudelijk reglement). Daarnaast zorgt de commissie voor het begeleiden van nieuwe leden, door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het aanwijzen van een begeleider, het houden van voortgangsgesprekken en dergelijke. 

 

7. PROGRAMMACOMMISSIE

Deze commissie verzorgt de voorbereiding en de samenstelling van de programma’s voor de gewone clubbijeenkomsten en voor de jaarlijkse buitengewone clubbijeenkomsten (art. VII.8, Huishoudelijk reglement). 

 

8. WEBMASTER

Het ontwerpen, beheren en onderhouden van de website van de club. 

 

9. ROTARY FOUNDATION

Deze commissie heeft tot taak het onderhouden van de contacten met de Rotary Foundation en het bevorderen van de betrokkenheid van de club bij de Rotary Foundation.